Data

KK1-2176 - Gabum htu ai la (Young man who dug an earth mound)

PARADISEC
Tokyo University of Foreign Studies (Funded by)
Viewed: [[ro.stat.viewed]] Cited: [[ro.stat.cited]] Accessed: [[ro.stat.accessed]]
ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2FANDS&rft_id=info:doi10.26278/5fa1760891f75&rft.title=KK1-2176 - Gabum htu ai la (Young man who dug an earth mound)&rft.identifier=http://catalog.paradisec.org.au/repository/KK1/2176&rft.publisher=PARADISEC&rft.description=Transcription (Htu Bu) Maumwi ga baw gaw Ga Bum Htu Ai La ngu ai re. Moi shawng de da, la langai mi gaw Ja, Gumhpraw ma grai lu su ai da. Dai majaw shi gaw hpa bungli mung n galaw ra, grai pyaw nga nga ai da. Shi kanu kawa ni mung gai lu su ai da. Dai majaw shi gaw grai pyaw na sha nga. Jan ja ai de pyi shi galoi mung n pru ai da. Shinggan de pyi galoi n pru hkawm ai da. Shi grai pyaw pyaw na nga ai shaloi gaw, lani hte lani gaw dai la gaw machyi mat wa ai da. La dai gaw shabrang rai sai. Shabrang re hte maren shi gaw dai hku sha tsawm mayu na matut na shi dai hku sha, nhku kaw sha nga. Hpa n galaw, kanu kawa ni shadu da ai hpe sha rawt sha bai yup rai na nga ai shaloi gaw, La dai gaw lani hte lani grai machyi mat wa ai da. Machyi mat na she, shat ni n kam sha mat wa ai. Dai zawn rai na lani hte lani shi gaw machyi hkrai machyi mat wa, galoi mung shi hkum hta, ai nga ai ten n nga mat ai da. Dai shaloi gaw, dai, shi a kanu yan kawa gaw, shi kasha langai sha lu ai, Kasha shingtai sha re wa, ndai zawn rai na, lani hte lani, ayut rai machyi mat, asit awat rai na, ning rai na si mat gaw n mai na re. Ndai hku sha tawn da yang gaw nye kasha si mat lu na re. ngu tsi ni mung kade tam jaw tim shi kasha kaw gaw, hkra ai lam n nga. Kaning ngan re tsan ai kaw na tsi sara ni hpe shaga na, bum tsi ni hpe e tsi ru ni hpe tam wa shangun na bai lu shangun tim, shi kasha gaw dai hku sha machyi ayut nga ai shaloi gaw shi gaw kaning n chye di na she, ndai Shaman kapaw ai, na yu ai, ndai Chyaba wawt ai de, dai de sa mat wa ai da. Dai de sa mat wa na she, Dai, Shaman sa kapaw ai da. E, sara wa e, an a kasha gaw grai machyi ai. Lani mi mung shi hta e a hkam a ja rai na, a zet a sau rai na nga ai ten mung n nga ai. Shi hpe an lahkawng hpa mung n galaw shangun ai dai ram pyaw hkra woi nga ai. Shinggan de pyi naw shi n hkawm ra ai. Shi hpe e nta nhku kaw mung lu na, sha na, yawng, ra ai, hpa ra ai lam n nga hkra shi hpe, dai ram pyaw hkra tawn da ai. ra ai, hpa ra ai lam n nga hkra shi hpe, dai ram pyaw hkra tawn da ai. lama ma kawa ai majaw machyi ai rai na re. ngu na shadu ai da. Dai hku rai na re ngu tsun ai shaloi gaw dai la wa gaw, dai sara wa gaw, E, e mai ai, mai ai. Shaman kapaw yu ga le. Shaman kaw hpa baw pru na kun. Hpa baw ra ai nga tsun na kun. Galaw na i? ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, Galaw na law, sara e, an a kasha ndai langai sha re, nga ai, lu ai re. Ndai sha, Ma ndai mai na she a nga yang gaw, Dumsu mi sat yang sat u ga. Wa mi sat yang sat u ga. Sat na nan galaw na. ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw dai sara wa gaw kalang ta chye mat sai da. Shan a kasha hpa baw majaw machyi ai re hpa kalang ta chye mat ai majaw, dai Shan a kasha hpa baw majaw machyi ai re hpa kalang ta chye mat ai majaw, dai Sara wa gaw dai Shaman kapaw na she, Shaman paw mun hpe yu ai da. Shaman paw mun hpe yu rai na she, E, myit su yan e, nan a kasha gaw, nan nu wa ni a nta jahpung kaw nga ai ga bum kaba law ga bum dai na kasha hpe kawa ai rai nga. Ga bum dai htu kau jang mai na re. ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, dai n'gai yan dingla gaw grai kabu sai da. Mai ai, mai ai, mai ai. Htu shangun na htu shangun na, masha ni hpe, mayam mung grai nga ai. Gara hku tim htu na yawng la kau shangun na re. Nye kasha she mai na nga yang gaw. ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, dai sara wa gaw tsun ai da, E, nan lahkawng a jahpung na, nan nu wa ni a jahpung na ga bum dai hpe gaw, ga bum dai gaw na kasha hpe kawa ai re majaw, nan a kasha nan nan she dai ga bum dai hpe htu yang mai na re. ngu tsun ai da. Masha ni hpe hkum htu shangun, masha ni hpe htu shangun yang n mai ai. ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, dai kanu yan kawa gaw tsun sai da, A ga a, sara e, an a kasha gaw hpa bungli mung n galaw ga ai she re gaw, shi gaw kalang ta wa dai ga bum dai hpe shi htu na nga yang gaw mai byin na i? ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, Mai byin ai. Nan a kasha bungli n galaw ga ai re, nga yang mung, jahpawt mi kachyi chyi, jahpawt yup rawt ai hte htu na jahpawt Jan pru shat sha ten du hkra hkra htu shangun mu. Dai shaloi gaw na kasha mai mat na ra ai. Ga bum dai mung ma mat jang, ga bum dai ma mat ai hte na kasha mung mai na, nan yan lahkawng a kasha mai na ra ai. ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw dai gumgai yan dingla mung grai kabu na she, sahti yan mung woi wa mat sai da. Woi wa mat na she, Ma dai hpe tsun sai da, Ma e, sara tsun ai hte maren nang hpawt de kaw na gaw yup rawt ai hte dai ga bum dai, an nu ni a jahpung na ga bum htu kau na hku she di u. Dai ga bum dai kawa ai re da. ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw dai la kasha dai mung, kaja nan shi hpe kawa ai nga gaw ngu na she yup rawt ai hte kalang ta dai ga bum dai htu ai da. Ga bum dai htu, kachyi kachyi kachyi htu mat wa ai shaloi gaw, bat mi du ai hte gaw ga bum dai mung chyen mi ma mat sai da. La kasha dai mung grai hkam kaja wa sai da. Zet ai hte, salat pru mat ai hte gaw dai la kasha dai gaw grai zet na grai hkam kaja wa na hku rai nga. Hpang e gaw bat 2 jan nga ai hte gaw ga bum dai mung ma mat, shi mung hkam kaja mat re da. Dai shaloi gaw sara kaw bai sa na, shan nu wa ni kumhpaw kumhpa ni grai law hkra hpai na chyeju dum ga sa tsun ai da. Sara e, na majaw an a kasha mai mat sai. Ya grai chyeju dum ai yaw. ngu na she kumhpaw kumhpa ni sa jaw re shaloi gaw sara gaw tsun ai da, Kumhpaw kumhpa ni mung hkum jaw mu. La wa mu. Nan lahkawng hpe ngai ndai, majoi tsun dat ai she re gaw. Nan a kasha hpe ga bum n kawa ai. Ga bum me masha hpe gara hku na kawa na rai? ngu tsun ai da. Nan a kasha gaw salat n pru, bungli n galaw ai majaw salat n pru ai majaw hkum n hkamja dai zawn rai na machyi wa ai she re. Dai majaw salat pru kau dat ai majaw mai ai she re. Nye majaw ma n re. Ga bum na majaw ma n re. Na kasha shi na shi galaw ai majaw she re. ngu na tsun ai da. Dan rai na, bai wa kau shangun ai da. . Language as given: Jinghpaw&rft.creator=Anonymous&rft.date=2017&rft.coverage=MM&rft.coverage=northlimit=27.331; southlimit=23.137; westlimit=95.335; eastlimit=98.498&rft_rights=Access to the catalog entry is open, but access to records is only open to registered users&rft_subject=language_documentation&rft_subject=kac&rft_subject=text_and_corpus_linguistics&rft.type=dataset&rft.language=English Access the data

Licence & Rights:

view details

Access to the catalog entry is open, but access to records is only open to registered users

Access:

Open view details

Full description

Transcription (Htu Bu) Maumwi ga baw gaw Ga Bum Htu Ai La ngu ai re. Moi shawng de da, la langai mi gaw Ja, Gumhpraw ma grai lu su ai da. Dai majaw shi gaw hpa bungli mung n galaw ra, grai pyaw nga nga ai da. Shi kanu kawa ni mung gai lu su ai da. Dai majaw shi gaw grai pyaw na sha nga. Jan ja ai de pyi shi galoi mung n pru ai da. Shinggan de pyi galoi n pru hkawm ai da. Shi grai pyaw pyaw na nga ai shaloi gaw, lani hte lani gaw dai la gaw machyi mat wa ai da. La dai gaw shabrang rai sai. Shabrang re hte maren shi gaw dai hku sha tsawm mayu na matut na shi dai hku sha, nhku kaw sha nga. Hpa n galaw, kanu kawa ni shadu da ai hpe sha rawt sha bai yup rai na nga ai shaloi gaw, La dai gaw lani hte lani grai machyi mat wa ai da. Machyi mat na she, shat ni n kam sha mat wa ai. Dai zawn rai na lani hte lani shi gaw machyi hkrai machyi mat wa, galoi mung shi hkum hta, ai nga ai ten n nga mat ai da. Dai shaloi gaw, dai, shi a kanu yan kawa gaw, shi kasha langai sha lu ai, "Kasha shingtai sha re wa, ndai zawn rai na, lani hte lani, ayut rai machyi mat, asit awat rai na, ning rai na si mat gaw n mai na re. Ndai hku sha tawn da yang gaw nye kasha si mat lu na re." ngu tsi ni mung kade tam jaw tim shi kasha kaw gaw, hkra ai lam n nga. Kaning ngan re tsan ai kaw na tsi sara ni hpe shaga na, bum tsi ni hpe e tsi ru ni hpe tam wa shangun na bai lu shangun tim, shi kasha gaw dai hku sha machyi ayut nga ai shaloi gaw shi gaw kaning n chye di na she, ndai Shaman kapaw ai, na yu ai, ndai Chyaba wawt ai de, dai de sa mat wa ai da. Dai de sa mat wa na she, Dai, Shaman sa kapaw ai da. "E, sara wa e, an a kasha gaw grai machyi ai. Lani mi mung shi hta e a hkam a ja rai na, a zet a sau rai na nga ai ten mung n nga ai. Shi hpe an lahkawng hpa mung n galaw shangun ai dai ram pyaw hkra woi nga ai. Shinggan de pyi naw shi n hkawm ra ai. Shi hpe e nta nhku kaw mung lu na, sha na, yawng, ra ai, hpa ra ai lam n nga hkra shi hpe, dai ram pyaw hkra tawn da ai. ra ai, hpa ra ai lam n nga hkra shi hpe, dai ram pyaw hkra tawn da ai. lama ma kawa ai majaw machyi ai rai na re." ngu na shadu ai da. Dai hku rai na re ngu tsun ai shaloi gaw dai la wa gaw, dai sara wa gaw, "E, e mai ai, mai ai. Shaman kapaw yu ga le. Shaman kaw hpa baw pru na kun. Hpa baw ra ai nga tsun na kun. Galaw na i?" ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, "Galaw na law, sara e, an a kasha ndai langai sha re, nga ai, lu ai re. Ndai sha, Ma ndai mai na she a nga yang gaw, Dumsu mi sat yang sat u ga. Wa mi sat yang sat u ga. Sat na nan galaw na." ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw dai sara wa gaw kalang ta chye mat sai da. Shan a kasha hpa baw majaw machyi ai re hpa kalang ta chye mat ai majaw, dai Shan a kasha hpa baw majaw machyi ai re hpa kalang ta chye mat ai majaw, dai Sara wa gaw dai Shaman kapaw na she, Shaman paw mun hpe yu ai da. Shaman paw mun hpe yu rai na she, "E, myit su yan e, nan a kasha gaw, nan nu wa ni a nta jahpung kaw nga ai ga bum kaba law ga bum dai na kasha hpe kawa ai rai nga. Ga bum dai htu kau jang mai na re." ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, dai n'gai yan dingla gaw grai kabu sai da. "Mai ai, mai ai, mai ai. Htu shangun na htu shangun na, masha ni hpe, mayam mung grai nga ai. Gara hku tim htu na yawng la kau shangun na re. Nye kasha she mai na nga yang gaw." ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, dai sara wa gaw tsun ai da, "E, nan lahkawng a jahpung na, nan nu wa ni a jahpung na ga bum dai hpe gaw, ga bum dai gaw na kasha hpe kawa ai re majaw, nan a kasha nan nan she dai ga bum dai hpe htu yang mai na re." ngu tsun ai da. "Masha ni hpe hkum htu shangun, masha ni hpe htu shangun yang n mai ai." ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, dai kanu yan kawa gaw tsun sai da, "A ga a, sara e, an a kasha gaw hpa bungli mung n galaw ga ai she re gaw, shi gaw kalang ta wa dai ga bum dai hpe shi htu na nga yang gaw mai byin na i?" ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw, "Mai byin ai. Nan a kasha bungli n galaw ga ai re, nga yang mung, jahpawt mi kachyi chyi, jahpawt yup rawt ai hte htu na jahpawt Jan pru shat sha ten du hkra hkra htu shangun mu. Dai shaloi gaw na kasha mai mat na ra ai. Ga bum dai mung ma mat jang, ga bum dai ma mat ai hte na kasha mung mai na, nan yan lahkawng a kasha mai na ra ai." ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw dai gumgai yan dingla mung grai kabu na she, sahti yan mung woi wa mat sai da. Woi wa mat na she, Ma dai hpe tsun sai da, "Ma e, sara tsun ai hte maren nang hpawt de kaw na gaw yup rawt ai hte dai ga bum dai, an nu ni a jahpung na ga bum htu kau na hku she di u. Dai ga bum dai kawa ai re da." ngu tsun ai da. Dai shaloi gaw dai la kasha dai mung, kaja nan shi hpe kawa ai nga gaw ngu na she yup rawt ai hte kalang ta dai ga bum dai htu ai da. Ga bum dai htu, kachyi kachyi kachyi htu mat wa ai shaloi gaw, bat mi du ai hte gaw ga bum dai mung chyen mi ma mat sai da. La kasha dai mung grai hkam kaja wa sai da. Zet ai hte, salat pru mat ai hte gaw dai la kasha dai gaw grai zet na grai hkam kaja wa na hku rai nga. Hpang e gaw bat 2 jan nga ai hte gaw ga bum dai mung ma mat, shi mung hkam kaja mat re da. Dai shaloi gaw sara kaw bai sa na, shan nu wa ni kumhpaw kumhpa ni grai law hkra hpai na chyeju dum ga sa tsun ai da. "Sara e, na majaw an a kasha mai mat sai. Ya grai chyeju dum ai yaw." ngu na she kumhpaw kumhpa ni sa jaw re shaloi gaw sara gaw tsun ai da, "Kumhpaw kumhpa ni mung hkum jaw mu. La wa mu. Nan lahkawng hpe ngai ndai, majoi tsun dat ai she re gaw. Nan a kasha hpe ga bum n kawa ai. Ga bum me masha hpe gara hku na kawa na rai?" ngu tsun ai da. Nan a kasha gaw salat n pru, bungli n galaw ai majaw salat n pru ai majaw hkum n hkamja dai zawn rai na machyi wa ai she re. Dai majaw salat pru kau dat ai majaw mai ai she re. Nye majaw ma n re. Ga bum na majaw ma n re. Na kasha shi na shi galaw ai majaw she re." ngu na tsun ai da. Dan rai na, bai wa kau shangun ai da. . Language as given: Jinghpaw

Created: 2017-04-13

Data time period: 2017 to ,

This dataset is part of a larger collection

Click to explore relationships graph

98.498,27.331 98.498,23.137 95.335,23.137 95.335,27.331 98.498,27.331

96.9165,25.234

ISO3166: MM

Subjects

User Contributed Tags    

Login to tag this record with meaningful keywords to make it easier to discover